Általános szerződési feltételek a Krea-Túra Hegymászó és Természetjáró Egyesület által szervezett sport programokra

A sportesemény szervező (továbbá Megbízott) adatai:

Krea-Túra Hegymászó és Természetjáró Egyesület
Székhely: 1112 Budapest, Vőfély u. 1. 10/63
Telefonszám: +36 30 350 4083
Email: kapcsolat@krea-tura.hu
Adószám: 18261729 – 1 – 43

A szerződés a Megbízott és a Megbízó(k) között jön létre a jelentkezési lap elektronikus úton történő visszaigazolása és a részvételi/szervezési díj megfizetése után gyalogtúrák, hegymászó túrák, sziklamászó tanfolyamok és egyéb outdoor programok szervezésére, vezetésére, lebonyolítására Magyarországon és külföldön.

Érvényes: 2022. december 10-től visszavonásig

1.
Megbízó és Megbízott jelen szerződés szabályait rendelik alkalmazni, ha köztük megbízási jogviszony jön létre hazai és külföldi programlehetőségek vonatkozásában. Felek megállapodnak, hogy a megbízási szerződés akkor jön létre közöttük, ha a Megbízó a 2. pontban foglaltak szerint ajánlatot ad, a Megbízott ezt visszaigazolja, és a Megbízó a részvételi díjat a 2. pontban írtak szerint megfizeti. A Megbízott esemény ajánlati felhívásait, tanfolyami kiírásait a krea-tura.hu és a sziklamaszotanfolyam.hu internetes honlapokon teszi közzé.

2. A szerződéskötés menete
A szerződéskötés a Megbízó szerződési ajánlatával indul, mely történhet a Megbízott honlapján keresztüli jelentkezéssel – az ott írt feltételek szerinti módon.

A Megbízott honlapján keresztül történő jelentkezés esetén a szerződés akkor jön létre, ha a Megbízott a visszaigazolás után, 24 órán belül a Megbízó az 5. pont szerinti részvételi díjat átutalja, vagy más módon megfizeti a Megbízottnak. A Megbízott a saját visszaigazolásának elküldését saját rendszerén keresztül ellenőrzi. A Megbízó és a Megbízott közös, visszaigazolható (pl. email) megállapodása alapján a fizetési határidő módosítható.

A megbízási szerződés a részvételi díj, illetve az 5. pontban foglalt kivétel esetében a részvételi díjrész fenti határidőn belül történő megfizetésével, valamint a Megbízott bankszámláján történő jóváírásával jön létre. A Megbízó ezzel kifejezi szerződési nyilatkozatát, azt, hogy a megbízási szerződés tartalmát ismeri, azt megértette, elfogadta, a részvételi feltételeket figyelmesen átolvasta, a rá vonatkozó jogszabályokat betartja, továbbá, hogy a Megbízott megbízási szerződésre irányuló ajánlatát, és a szerződésben foglaltakat kifejezetten elfogadja. A Megbízó kifejezetten elfogadja, miszerint a megbízási szerződés elválaszthatatlan tartalmát képezik a jelen okirat szerinti általános szerződési feltételek, a jelentkezési tudnivalókban foglalt további részletszabályok, a túraprogramban leírtak, valamint a jelentkezési lap. Megbízó elismeri és kijelenti, hogy azok tartalmát megismerte, megértette, azokat, mint a szerződés elválaszthatatlan részét, kifejezetten elfogadja.

A jelentkezési lappal történő jelentkezés esetén a jelentkezési lapon a Megbízó valós adatokat köteles feltüntetni, az mások személyiségi jogát nem sértheti. A jelentkezési lapon a Megbízó által feltüntetett adatok valódiságáért, helytállóságáért minden felelősség a Megbízót terheli, azokért a Megbízott nem felel. A jelentkezési lapon közölt személyes adatokra nézve a Megbízott úgy tekinti, hogy azok közlése az ott feltüntetettek szerinti személytől származik, illetve az adatok feltüntetése, közlése, és a túrára való jelentkezés az érintett személy kifejezett beleegyezésével és hozzájárulásával történt. A jelentkezési nyilatkozat kitöltése az abban megadott személyes adatok Megbízott általi rögzítéséhez és ügyfélkapcsolati nyilvántartásához való kifejezett hozzájárulásnak minősül.

Amennyiben a jelentkezés a Megbízott honlapján keresztül történik, úgy a megbízási szerződést, a jelentkezési lapot, a jelentkezési tudnivalókat és a túraprogramot tartalmazó dokumentumokat a Megbízó által a jelentkezési lapon megadott e-mail címre küldi el. 

Ha a szolgáltatás megrendelője harmadik személy túratárs(ak) érdekében is megbízást ad, illetve szerződést köt, akkor ezen harmadik személy túratárs(ak) értesítéséről a Megbízó köteles gondoskodni. Ebben az esetben a megbízási szerződés szerint a túra megkezdéséig a Megbízót megillető jogok és a Megbízót terhelő kötelezettségek a harmadik személy túratárs(ak) érdekében szerződést kötő megrendelőt jogosítják, illetve terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen a túratársakat érinthetik (pl. vízum, kötelező oltás, stb.). A Megbízott a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét a szolgáltatás megrendelője által megadott névre és e-mail címre, egyéb elérhetőségre történő küldéssel közölheti, illetve teljesítheti joghatályosan, az adatok és az elküldési cím valóságát a Megbízott nem köteles vizsgálni, az adatok valóságáért és jogszerűségéért a kitöltő személy felel. Az ezen adatokban bekövetkező esetleges változásról a Megbízó köteles a Megbízottat haladéktalanul, de legkésőbb a túra kezdő időpontját megelőző 15 nappal korábban a Megbízotthoz igazolhatóan érkezett írásos nyilatkozatban értesíteni. Az értesítés itt írtak szerinti módon való elmaradásáért, vagy késedelmes teljesítéséért a Megbízót terheli a felelősség. A fenti határidőben bejelentett olyan adatváltozás miatt, mely a szerződés Megbízott általi teljesíthetőségét kizárja vagy korlátozza, a Megbízott nem felel, és a szerződést nem köteles teljesíteni. Ebben az esetben a 7. pont rendelkezései az irányadóak.

3.
Megbízott – szervezési kompetenciáira tekintettel – segítséget nyújt elsődlegesen és elkülönülten pihenésre és rekreációval kapcsolatban, továbbá ezzel összefüggően és/vagy elkülönülten túra, sziklamászás, hegymászás és egyéb programokkal kapcsolatos tanácsadással, tájékoztatás nyújtásával, a problémamentes és biztonságos túra lebonyolításához szükséges információk rendelkezésre bocsátásával, illetőleg nem utazási csomagnak minősülő szobafoglalás, vendéglátó szolgáltatás, helyi programszervezés, idegenvezetői szolgáltatás, illetőleg ezzel kapcsolatos ügyek intézésével. A Megbízott internetes ajánlatában foglaltak szerint vállalja az egyéni szerződésnek megfelelően ezen programokkal kapcsolatos eszközök, segédeszközök technikai biztosítását.

Azon túraajánlatok esetében, amelyekre a Megbízott túrafelszerelést nem biztosít, kérésre közreműködik azok bérlésében, kölcsönzésében, amelyről a felek külön bérleti szerződést kötnek. Amennyiben a túrához a megbízott internetes ajánlatában foglaltak szerint technikai felszerelést biztosít, úgy azok sérülésmentes és teljes körű visszaszolgáltatásáért a Megbízó felelősséget visel.

Felek tudomásul veszik, hogy a Megbízó kizárólag egy szolgáltatási körön belül – amelyet az egyedi szerződés tartalma felölel –, kizárólag a helyi programszervezési, eszközkölcsönzési, illetőleg a rekreációs szolgáltatásért felszámított díjakat fizeti meg megbízási díjként. Ezen megbízási díj nem tartalmazza a Megbízó olyan díjigényeit, melyek a szórakozással és pihenéssel kapcsolatos szükségletek kielégítése során felmerült egyéb díjak (pl. szállás, étkezés, parkbelépők, idegenvezetői díj, utazási költség, stb.). Ezeket a Megbízó maga intézi közvetlenül, vagy a felmerült igény költségeit saját maga fizeti meg a túra helyszínén, közvetlenül a helyi szolgáltatónak, illetőleg maga gondoskodik ezen körben saját ellátásáról.

4.
Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által szervezett programok (túra, sziklamászás, hegymászás, falmászás, stb.) olyan jellegű tevékenységet jelentenek, melyhez elengedhetetlen kiegészítő sport-balesetbiztosítás megkötése. Ennek megkötését Megbízó vállalja, és tudomásul veszi, hogy a programon csak ilyen biztosítással vehet részt. Amennyiben a Megbízó a program teljes időtartamára nem rendelkezik érvényes sport-balesetbiztosítással, úgy az életében, testi épségében, egészségében, felszerelésében bekövetkező károkat ő maga köteles viselni.

5.
A Megbízó a jelentkezéssel egyidejűleg a teljes részvételi díjat egy összegben köteles a Megbízott részére megfizetni a 2. pontban írtak szerint. Kivételt képeznek ez alól a 50.000 Ft-nál, azaz ötvenezer forintnál magasabb részvételi díjú programok, amelyek esetében a jelentkezés a részvételi díj 50%-ának megfizetésével történik. A Megbízó a részvételi díjból így fennmaradó összeget a program kezdő időpontját megelőző 30. napig köteles megfizetni a Megbízott részére. Az összeg megfizetése, időpontja a jelen szerződés szerint meghatározott díj vagy díjrész Megbízott bankszámláján való jóváírásának napja. Amennyiben ezen időpontig a Megbízó nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az a Megbízó részéről történő szerződés megszüntetésnek minősül, amely esetben a Megbízó a befizetett összeget elveszíti. A program kezdő időpontját megelőző 30 napon belül történő jelentkezés esetén ugyanakkor a Megbízó – az 50.000 Ft-nál, azaz ötvenezer forintnál magasabb részvételi díjú programok esetében is – a teljes részvételi díjat köteles a jelentkezéssel egyidejűleg megfizetni a Megbízott részére. A Megbízott fenntartja a jogát, hogy amennyiben a szerződés szerinti határidőben a Megbízó nem fizeti be a szerződés szerinti díjat (vagy díjrészletet), abban az esetben a Megbízott jogosult 3 napos póthatáridő tűzésével felhívni e-mailben a Megbízót az aktuális összeg megfizetésére. A póthatáridő az e-mail Megbízott általi elküldését követő napon kezdődik. Ebben az esetben a Megbízó a póthatáridőn belül teljesíthet. Ugyanakkor a felek rögzítik, hogy a póthatáridő biztosítása az eredeti esedékességi időpontot és határidőt nem változtatja meg, és nem minősül szerződésmódosításnak. 

6.
A Megbízó jogosult a megbízási szerződés szerinti részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel a megbízási szerződésben meghatározott, valamint a programon való részvételhez szükséges feltételeknek. Az engedményezésről a Megbízó haladéktalanul köteles a Megbízottat tájékoztatni, az engedményezés megtörténtét – így az engedményezés kedvezményezettjének (engedményes) beazonosításához szükséges adatokat – hitelt érdemlően igazolni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért, és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. 

7.
Amennyiben a Megbízó írásos nyilatkozatával lemondja a szolgáltatást, vagy érdekkörében felmerülő bármely okból azt nem tudja igénybe venni, úgy az alábbi összegű bánatpénzt köteles megfizetni a Megbízott részére:

45 – 30. nap közötti lemondás (elállás) esetén a részvételi díj 40 %-át,
29 – 15. nap közötti lemondás (elállás) esetén a részvételi díj 75 %-át,

az indulást megelőző 14 napon belüli lemondás (elállás), illetve a programon meg nem jelenés esetén pedig a részvételi díj 100 %-át köteles megfizetni a Megbízó a Megbízott részére. A lemondási nyilatkozatot a Megbízó kizárólag írásban teheti meg, a lemondás kizárólag írásban, igazolható módon (pl.: postai ajánlott küldeményként, stb.) történhet. 

8.
Amennyiben a lemondásra a program megkezdését megelőző 45. napon túl kerül sor, akkor a Megbízó a teljes részvételi díj visszatérítését igényelheti, vagy a befizetett összeget más programon való részvétel jóváírásaként kérheti.

9.
A Megbízott jogosult azonnali hatállyal felmondani a megbízási szerződést, amennyiben a Megbízó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával sérti vagy veszélyezteti a programon részvevők nyugalmát, érdekeit, testi épségét, illetve a program lebonyolítását, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való együtt túrázást jelentős mértékben megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, és ezen magatartásával a Megbízott képviselőjének figyelmeztetése ellenére sem hagy fel. Ez esetben a Megbízó a megbízási díjat elveszíti, valamint köteles a Megbízottnak a felmondás következtében okozott kárát megtéríteni.

A Megbízott nem visel felelősséget az érdekkörén kívül eső valamennyi olyan körülményből eredő kárért, amely a Megbízót érheti, így különösen, ha a program során szándékosan súlyosan, vagy figyelmeztetés ellenére ismételten megszegi a program vezetőjének instrukcióit, útmutatásait, a jelentkezési lapon szereplő adatokat valótlanul adja meg, vagy lényeges körülményeket az egészségi állapotára nézve (pl. epilepszia, szív és érrendszeri problémák, pszichés zavarok, cukorbetegség, stb.) eltitkol, hirtelen és előre nem várható időjárásromlás esetén a program vezetője változtat a program helyszínén, idején vagy egyéb feltételein, avagy a Megbízó a program kezdetekor a találkozó helyén és idején nem, késve, vagy a programon való részvételhez nyilvánvalóan alkalmatlan állapotban jelenik meg, avagy a szolgáltatás háborús vagy politikai feszültség, járvány, illetőleg más vis maior miatt lehetetlenül el. A felek ezen eseteket olyan esetnek tekintik, melyért a Megbízott nem felel. A Megbízott ez utóbbi esetben mindent megtesz, hogy helyszínt, időpontot módosítson és a programot más körülmények között megtartsa, de ha ez a Megbízónak nem felel meg, jogosult elállni a szerződéstől, vagy azt azonnali hatállyal megszüntetni, és semmilyen kártérítési kötelezettség nem terheli. Ezen esetet a felek a Megbízott felelősségén kívül bekövetkezett szerződésmegszűnési esetnek tekintik.

Megbízó a program teljes időtartama alatt köteles követni a program vezetőjének utasításait. Köteles továbbá a program vezetője által előírt felszerelést viselni. Megbízott kizárja a felelősségét minden olyan kár tekintetében, amely a program vezetőjének utasításainak megszegéséből származik.

10.
Megbízott fenntartja a jogot, hogy az internetes honlapon vagy a tájékoztatóban közzétett programtól indokolt esetben eltérjen. Indokolt esetnek tekinthető a program résztvevőinek nem megfelelő egészségügyi/erőnléti állapota, vagy a program körülményeinek megváltozása.

11.
Ha a meghirdetett program minimális résztvevői létszáma nem áll rendelkezésre, akkor ezt a Megbízott a program kezdő időpontját megelőzően legkésőbb 10 nappal köteles jelezni a Megbízó(k) felé. Ebben az esetben a Megbízó
– vagy a részvételi díj emelése mellett kérheti ugyanannak a programnak alacsonyabb létszámmal történő elindítását,
– vagy más programot vesz igénybe a 7. pontban meghatározott díjtételek alkalmazása nélkül,
– vagy kérheti a programra befizetett díjrész(ek), részvételi díj(ak) haladéktalan visszafizetését. A Megbízott ezen utolsó esetben a részvételi díj visszafizetésén túl semmilyen kártérítéssel nem tartozik a Megbízó részére.

Amennyiben a Megbízó az 5. pontban megjelölt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a Megbízott jogosult választása szerint a jelen szerződés előző pontjaiban írtak alkalmazása helyett elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani a szerződést a 7. pontban foglalt jogkövetkezmények alkalmazása mellett.

12.
A 3. pont szerinti tanácsadáshoz, tájékoztatáshoz a Megbízó köteles mindazon körülményeket a Megbízott tudomására hozni, amelyek a szerződés tárgyát illetően relevanciával bírnak, így különösen az esetleges egészségügyi követelményeket. A Megbízó nem szenvedhet olyan betegségben, melynek következtében az átlagosnál nagyobb megterhelés, illetve az esetleges stresszhelyzet az életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető állapotromlást idézhet elő.

13.
Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a programon a programvezető(k) és/vagy a résztvevők által készített film-, hang-, vagy fényképfelvételt a Megbízott a honlapján, egyéb közösségi oldalain (Facebook, Instagram, stb.) közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében egyéb promóciós céljaira korlátozás nélkül felhasználja. Kivételt képez ez alól a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvétel közzététele.

14.
Felek a jelen szerződésben nem rögzítettekre vonatkozóan a Ptk. 474-483. §-ainak alkalmazását kötik ki.

15.
A felek a jelen szerződésből eredő nem várt, de esetleges jogvitájukat elsősorban egyeztetéssel, békés úton kötelesek rendezni. Amennyiben az nem vezetne eredményre, úgy a felek az adott jogvita rendezésére a Budapesti Környéki Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.